خنده بر هر درد بی درمان دواست

زنـــدگـی بـا خنـده کامــل می شود              شـادی ها از خنده حاصل می شود
هر غمـی با خـنده باطــل می شود               هر خُلی با خنــده عاقــل می شود


خنــده زیبــا و قشنــگ و دلرباست
خنده بر هر درد بی درمان دواست


خـــنـده کـــــــن بر آنکه جیبش خالی است          یـــا برآنــکه کــار او مـــاس مالی است
کاپشنش ارزان و جنسش عالی است          لاغــــر و ریشش شبیــه شالی است


خنده می کن، خنده کردن کار ماست
خنده بر هــــر درد بی درمــان دواست


خنده کــردن بــهتر از گرییدن است                    گریه کــردن بــدتر از خندیدن است
چون که دیدن بهتر از نادیدن است                    یـــــا نفهمیدن به از فهمیدن است


خنده می کن خنده کردن بی بهاست
خنده بر هر درد بی درمــــــان دواست


خنده کن با ما و بی ما خنده کن                         بــا گلی خانوم و سیما خنده کن
بــا علی آقـــــا و نیـــما خنده کن                         توی گرمــا توی سرمــا خنده کن


خنده می کن خنده اکسیر شفاست
خنده بر هر درد بی درمــــان دواست


خنده کن ایـنجا و آنجــا خنده کن                          خنده از عمق دلت چون بنده کن
هی بخند و غصه را شرمنده کن                           لحـظـه را از خنـده ها آ کنده کن


خنده می کن خنده بهتر از طلاست
خنده بر هر درد بی درمــان دواست


خنـده کـــن در جـسمت ار بیماری است          یـــا که کـــارت روز و شـب بیکاری است
کار چشمت شب به شب بیداری است          یــا کــه دختـر خــالـه ات سیگاری است

خنده می کن خنده بر این ها رواست
خنده بر هر درد بی درمـــــان دواست


خنده بر آنــان و بر اینــان نما                                     خنده بر خُردان و بر پیران نما
خنده بر وضعیت ایـــــران نما                                      گریـــه بر اندوه مسکیـنان ما


خنده کن گر روزی ات باد ِ هواست
خنده بر هر درد بی درمان دواست


خنده خنده، بی نهــایت خنده کن                          اندکی هــم با درایــــت خنده کن
لحظه ای بر گریه هایت خنده کن                          از تـــه دل بــا رضـایـــت خنده کن


خنده میگن بهترین ِ نغمه هــاست
خنده بر هر درد بی درمان دواست


خنده کن بر هر که بی ایمان شده                        همنـشــیـن و یــار بی دینـان شده
یـــار آنــــان، دشـمــن ایـنـان شده                        کار و بارش سکه، از سیمان شده


خنده می کن خنده کردن با صفاست
خنده بر هر درد بی درمــــان دواست


ول کـــــن ایــــنهـا را و بـر آنــهـــا بخند               یـــک دو مثــقــال هــم بر آمریــکا بخند
انـــــدکـی بــر انــگلیــســی هــا بخند               یک کمی بر Russian و بر China بخند*


خنده می کن خنده بر غم ها بلاست
خنده بر هر درد بی درمـــــان دواست


خنده ای کن تو به حــــال زار ما                        خـنده ای بر قــــلـــب بی آزار ما
خند ه ای بر حـــــال این بازار ما                         خنده ای بر گریــــه ی زار زار ما


خنده می کن خنده از لطف خداست
خنده بر هر درد بی درمــــان دواست


خنده ای را هم به حـال خود بکن                    خنده ای هم بهر وضـــــع مد بکن
خنده را در هر زمــان گر شد بکن                     مثل مرغــــــان اندکی قد قد بکن


خنده می کن، گریه کردن نارواست
خنده بر هر درد بی درمــان دواست


خنده کن بر عالــــمان بی عمل                         خنده کن بر جنگ صفین و جمل
خنده کن در بــــرج جوزا و حمل                         خنده کن بر دانــه و زخم و دمل


خنده مـــال خوشـــگلا و بدگلاست
خنده بر هر در بی درمـــان دواست


خنده کـــن بـــر شــــاعـــران پر ادا                   خنده بر آن ریـــش و موی و آن ردا
شعر بی معنا و این سان سرصدا!                   خنده بر یک یک نـــما، هر یک جدا


خنده کردن از نخــندیدن سواست!
خنده بر هر درد بی درمان دواست

 
خنده ات نـــاجــــور و نـامیزان بُوَد                       چون گهـی افتان و گه خیزان بود
چشمت از این خنده نم ریزان بود                      چیـــز ت از آن بیـــنــی آویزان بود


خنده در جمع است و تنهایی خطاست
خنده بر هر درد بی درمـــــــان دواست


خنده ی ما و شــما یکسان شده                     خنده کـــــردن یکمی آسان شده
مش رجب راننده ی نیسان شده                      قافـــیه اینجا گمانم "سان" شده


خنده جایش توی هر صحن و سراست
خنده بر هر درد بی درمـــــــان دواست


خنده می کن خنده هـای ناز و خوب              خنده می کن از ســـــحرگه تا غروب
خنده ای بر شـرق و بر غرب و جنوب              خنده کن بر پشـــــمک و بر آب جوب


خنده مــــــال بانــــوا و بیــــنواست
خنده بر هر درد بی درمان دواست


مرتضی خـــــان ِ خدادادی تویی                         بـــــاعث خندیدن و شادی تویی
بلبل خوشخـــــــوان آزادی تویی                         از طــــرفــــداران دامــادی تویی


خنده کــــار آدمــــای باصـــــفاست
خنده بر هر درد بی درمان دواست


بس کنم چون قـــــافیه تنگ آمده                       زیر شــــصت پای من سنگ آمده
هر چی سنگه مال هر لنگ آمده                       خنده ســـمت گریه بر جنگ آمده


شعرکم تقدیم ِ هر کی با خداست

/ 0 نظر / 13 بازدید